hore
Je to úplne jednoduché. Určite máte nejakú predstavu o svojom budúcom dome, alebo dokonca máte už vybratý katalógový dom, ale nevyhovuje Vám jeho orientácia, podlažnosť, a pod. tak stačí, ak mi napíšete a ja Vám za tú istú cenu ako je cena za projekt pre stavebné povolenie, vypracujem projekt podľa vaších predstáv tiež pre stavebné povolenie alebo podľa dohody aj realizačný projekt.

Moje služby

Projekčné práce

Hlavnou myšlienkou, ktorou sa riadim pri návrhu rodinného domu, je "dom má slúžiť človeku a nie človek domu" a všetko sa snažím tomu podriadiť. Každý žijeme inak a preto každý máme aj iné požiadavky na dom. Niekto má rád, keď všetko má svoje miesto, inému zase vyhovuje, keď často môže meniť polohu pracovného stola, iný sa rád prechádza v pyžame po terase alebo rád obeduje vonku... Takže rodinný dom sa vždy navrhuje pre jeho budúceho majiteľa s rodinou a ich spôsobu života.

Veľmi dôležitá vec už pri projektovaní rodinného domu je jeho konečná cena, koľko plánuje stavebník preinvestovať, lebo nie je nič horšie ako, keď sa urobí projekt domu a nevypracuje sa kvalitný rozpočet, ktorý hneď ukáže celkové náklady na dom a stavebník začne stavať. V tom lepšom prípade dostane stavbu pod strechu a tam skočil a potom už len stavba chátra alebo sa predá. Čiže cena konečnej stavby je dôležitá, lebo od toho sa potom všetko odvíja, rozmery rodinného domu, použité materiály, ako aj konštrukčné riešenia, aby sa dalo ušetriť tam, kde je to možné a naopak nešetriť tam, kde sa nemá.

Veľakrát sa stane, že vypracujem projekt rodinného domu podľa požiadaviek investora a následne rozpočet, ktorý ukáže, že výsledná suma za rodinný dom je už nad finančné možnosti investora. V takom prípade po vzájomnej dohode niekedy stačia iba malé zmeny v projekte a, ak nie, tak vypracujem nový projekt, ktorý bude spĺňať aj ekonomickú požiadavku.

Stavebné rozpočty

vypracujem pre vás:

 • ponukové rozpočty
 • podrobný položkový rozpočet stavby (rodinného domu)
 • výkaz výmer (slepý rozpočet)
 • fakturácie vykonaných prác (súpis vykonaných prác)
 • kalkulácia nákladov stavby (akú časť z celkovej sumy predstavuje materiál, náklady na mzdy a réžiu)
 • limitka materiálov, profesií, strojov
 • harmonogram prác
 • stanovenie orientačných nákladov na realizáciu stavby na základe objemovej štúdie
 • doplnenie cien do výkazu výmer (nacenenie)

Pre stavebníkov, projektantov a stavebné firmy ponúkam vypracovanie:

 • položkového rozpočtu stavby
 • výkazu a výmeru (slepý rozpočet)
 • predbežný výpočet ceny stavby na základe projektovej štúdie

Pre živnostníkov - remeselníkov

 • vypracujem cenovú ponuku na ich profesie, napr. na búracie práce, alebo základové konštrukcie, hrubú stavbu, omietky a pod.
 • doplnenie cien do výkazu vymer (nacenenie)

Stavebné rozpočty vypracovávam v programe firmy Systematic alebo Kros.

Inžinierska činnosť

Zabezpečím pre Vás obstaranie všetkých potrebných dokumentov, ktoré budete potrebovať na vydanie:

 • územného rozhodnutia
 • stavebného povolenia
 • kolaudačného rozhodnutia
 • búracieho povolenia
 • zmene účelu stavby
Rodinný dom

Stavebný dozor

Ponúkam Vám svoje služby stavebného dozora, alebo stavbyvedúceho v oblastiach Košice a okolie, Prešov a okolie.

Podľa stavebného zákona č. 50/1976 § 44 Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb:

(1) Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.

(2) Jednoduché stavby a ich zmeny môže uskutočňovať stavebník sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný dozor. Na uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien [§ 139b ods. 1 písm. b) a c)], drobných stavieb a ich zmien svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore (ďalej len "kvalifikovaná osoba"), ak sám nespĺňa uvedené požiadavky.

A teraz ako to funguje v praxi: Ak si staviate rodinný dom svojpomocne, tak vtedy vás stavebný dozor usmerňuje ako, čo a kedy máte či nemáte robiť a, ak si dáte postaviť dom firme, tak stavbyvedúci firmy ručí za kvalitu a správnosť. Dnes už je bežné, že si dáte postaviť dom firme, ale kedže nie ste odborník v stavebníctve, neviete posúdiť či to robia správne, tak vtedy si prizvete stavebného dozora, teda mňa a ja budem hájiť vaše záujmy a peniaze.

Stavebné poradenstvo

Ponúkam vám poradenstvo v oblasti stavebníctva a to najmä poradenstvo pri výbere materiálov a technológií pri rekonštrukciách. Najčastejší problém pri starších rodinných domoch je vlhkosť stien. Je veľa spôsobov ako ju odstrániť, ale zásada je, že treba pristupovať k tomu komplexne a to nájsť príčinu vlhnutia, odstrániť ju a potom urobiť ďalšie opatrenia. Asi najväčšou chybou pri rekonštrukciách je, keď sa zo starého domu s miernou vlhkosťou a drevenými podlahami na dusanej hline tieto podlahy odstránia a nahradia novými betónovými. V takom prípade vo väčšine po rokoch začnú steny vlhnúť a to z toho dôvodu, že predtým tá vlhkosť, čo je v pôde, sa pomaly odvetrávala cez tú drevenú podlahu, ale po aplikácií betónovej podlahy už nemala tú možnosť a začala sa tlačiť do stien. Takže, nebojte sa pýtať, lebo vždy je nejaké riešenie na váš problém.

Stavebné poradenstvo

Projekt osadenia stavby

Veľmi dôležité je aj správne osadenie rodinného domu na pozemok (Projekt osadenia rodinného domu) a to nielen z hľadiska zákonom alebo územným plánom stanovených odstupových vzdialeností, ale aj správne výškové osadenie. Na požiadanie Vám vypracujem koordinačnú situáciu osadenia rodinného domu (celková situácia stavby) s vyznačením hraníc pozemkov a ich parcelných čísel vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich, trasy inžinierskych sietí, návrh prípojok na inžinierske siete (projekt prípojky vody a kanalizácie, projekt prípojky plynu a projekt prípojky elektriky - NN) a pripojenie na komunikácie (projekt vjazdu na pozemok).

Na vypracovanie projektu osadenia rodinného domu mi postačí kópia z katastrálnej mapy a zakreslenie sieti. Výškové zameranie parcely (pozemku) je samozrejmosťou.

Projekty rodinných domov

Projekty domov sa nerobia ako na bežiacom páse, ale ku každému sa pristupuje individuálne, aby sa zapracovali všetky požiadavky investora. Najväčšia krása je v detailoch.

projekty rodinných domov

Oceňovanie nehnuteľností

Ak potrebujete oceniť pozemok alebo rodinný dom napr. pri hypotekárnom úvere alebo predaji a pod. v spolupráci s

 • Ing. Milan Vojtko – znalec
 • Evidenčné číslo: 914657
 • Odbor: 370000 - Stavebníctvo
 • Odvetvie: 370901 - Odhad hodnoty nehnuteľností
 • Kontakt: 0907 028 056, E-mail: ocenovanie@suto.sk